Skip links

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID LA VENEZJA IJS B.V., GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE BEUNINGEN

Artikel 1    Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
1.1          Op alle door La Venezia IJs B.V., hierna te noemen “verkoper”, gedane aanbiedingen, alle met verkoper gesloten overeenkomsten, alsmede op de uitvoering van die overeenkomsten en op alle andere verbintenissen met verkoper, zijn  uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele door de wederpartij gehanteerde  voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk uitgesloten.
1.2          Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door verkoper.

Artikel 2     Offertes.
2.1          De door verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Bevat de aanbieding de mededeling dat de offerte vrijblijvend wordt gedaan, en wordt dit aanbod door de koper aanvaard, dan heeft de verkoper het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2          Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, wordt een opdracht voor verkoper eerst bindend nadat verkoper de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, danwel met de uitvoering ervan is aangevangen.
2.3          De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief emballage, tenzij anders aangegeven.
2.4          De inhoud van prijscouranten, folders, drukwerken e.d. van verkoper bindt verkoper niet, tenzij naar die inhoud uitdrukkelijk wordt verwezen in de overeenkomst. Elke nieuwe prijsnotering van verkoper stelt de voorgaande buiten werking.

Artikel 3    Totstandkoming overeenkomsten.
3.1          De overeenkomst komt tot stand door verzending van de schriftelijke bevestiging door verkoper dat de opdracht aanvaard is.
3.2          Schriftelijke bevestigingen bedoeld ais in lid 1 van dit artikel kunnen slechts rechtsgeldig geschieden door een statutair bevoegde vertegenwoordiger van verkoper, danwel door een door de statutair bevoegde vertegenwoordiger van verkoper daartoe bijzonder gevolmachtigde.
3.3      Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van verkoper, voorzover deze geen vertegenwoordigingsbevoegdheid of uitdrukkelijk volmacht hebben, binden verkoper niet dan nadat en voorzover zij schriftelijk door de bevoegde vertegenwoordigers van verkoper zijn bevestigd.

Artikel 4     Levering en levertijd.
4.1          Koper is verplicht de door verkoper aan hem aangeboden zaken in ontvangst te nemen.
4,2          Levering geschiedt af bedrijf van verkoper tenzij anders overeengekomen.
4.3          Het transport en de aflevering van verkochte producten vindt voor rekening en risico ven de koper plaats, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Koper dient voor het bepaalde in de vorige zin van dit artikel een verzekering af te sluiten.
4.4          Levertijden worden bij benadering vastgesteld en zijn indicatief. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de door verkoper opgegeven afleveringstermijnen geeft de koper niet het recht ontbinding van de koopovereenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. Bij niet tijdige aflevering dient koper verkoper schriftelijke ingebreke  te stellen en een rede-lijke termijn te gunnen om alsnog te leveren.
4.5          Het is de verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te facture-ren.
4.6          Leveringen op afroep dienen uitdrukkelijk te werden overeengekomen, waarbij de gegevens van de administratie van verkoper beslissend zijn.

Artikel 5           Reclame en garantie.
5.1          Verkoper staat ervoor in dat de producten voldoen aan de daaraan gestelde wettelijke (veterinaire eisen/goedkeuringsvoorschriften zoals geldend in Nederland en/of binnen de EG
5.2      Koper dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper onder andere na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
–  of de juiste zaken zijn geleverd;
–  of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het over-         eengekomene;
–  of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseis.
5.3          Eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking dienen onverwijld, te weten binnen twee dagen na aflevering, schriftelijk door koper aan verkoper gemeld te worden, Na afloop van die termijn zal elk recht tot reclame vervallen. Koper dient verkoper in de gelegenheid te stellen geconstateerde gebreken te herstellen.
5.4          Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmeting, kleur, maat etc. kunnen geen grond voor reclame opleveren.
5.5          Reclame dient vergezeld te gaan van opgave van nummer en datum van factuur waarop de desbetreffende  zaken aan de koper in rekening zijn gebracht.
5.6          De koper is gehouden alle medewerking te verlenen bij het instellen van een onderzoek naar de gebreken.
5.7          Indien de reclame door verkoper gegrond wordt bevonden, zal verkoper naar zijn keuze voor vervanging zorgdragen danwel de koper crediteren voor ten hoogste de factuurwaarde.
5.8          Ten aanzien van reclames wordt iedere deelleverantie als een afzonderlijke levering beschouwd.
5.9          Koper is niet gerechtigd om aan hem afgeleverde zaken aan verkoper te retourneren zonder vooraf gaande schriftelijke toestemming van verkoper. Zonder verkopers toestemming teruggezonden zaken worden door verkoper geweigerd. De retourzending dient te geschieden binnen vijf dagen na ontvangst van de akkoordverklaring van verkoper. Retourzendingen reizen voor rekening en risico van koper en dienen franco te worden verzonden. Koper is bij retourzending verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige verpakking, verzending en koeling zoals door verkoper voorgeschreven.

Artikel 6     Prijzen
6.1          Alle prijzen zijn exclusief BTW en emballage- en transportkosten tenzij in de offerte c.q. orderbevestiging anders is vermeld.
6.2          In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijs bepalende factoren zoals verhoging van inkoopprijzen, verandering van valutakoersen, stijging van lonen, verhoging van invoerrechten, andere rechten en belastingen, lasten, vrachten, kosten van opslag en koeling e.d. na aanbieding c.q. totstandkoming van de overeenkomst, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Een en ander voorzover zulks niet bij de wet verboden is, en ongeacht of de wijziging voor de verkoper al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
Verkoper dient koper van genoemde wijzigingen schriftelijk in kennis te stellen.
Koper heeft alsdan niet het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt. De ontbinding dient schriftelijk en onverwijld na kennisneming door koper van de prijsverhoging te geschieden.

Artikel 7    Betaling.
7.1          Alle betalingen dienen te geschieden door bijschrijving op een door verkoper opgegeven bankrekening. Betaling dient te geschieden in Euro’s, inclusief BTW. De op verkopers bank en of giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend voor de vaststelling van de dag van betaling.
Indien door verkoper geen of geen andere betalingstermijn is gesteld dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
7.2          Indien het volgens de factuur verschuldigde bedrag niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn is voldaan, is koper, zonder dat sommatie of voorafgaande ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Koper is vanaf de dag dat hij in verzuim is de wettelijke rente vermeerderd met 2% verschuldigd over het verschuldigde bedrag.
7.3          Koper is niet gerechtigd tot enige korting of compensatie, hoe ook genaamd, tenzij zulks schriftelijk door verkoper is toegestaan.
7.4          In geval van faillissement of surseance van betaling van koper zullen de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
7.5          De door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7.6          Verkoper is na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd van koper zekerheid te bedingen, indien verkoper goede grond heeft te vrezen dat koper zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper niet of niet tijdig zal nakomen.
Indien en zolang koper in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is verkoper gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten.
7.7          In geval van niet (volledig en/of tijdige) betaling van door koper verschuldigde bedragen komen alle buitengerechtelijke (incasso) kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.

Artikel 8     Overmacht.
8.1          Tekortkomingen van verkoper in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens wet, overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen.
8.2          Onder overmacht wordt te dezen verstaan; elke van de wil van partijen onafhankelijke en/of onvoorziene omstandigheid waardoor de nakoming van de verbintenissen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, blijvend of tijdelijk verhinderd wordt. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen werkstaking, bedrijfsbezetting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transport-moeilijkheden, oproer, molest, brand, waterschade, defecten aan machinerieën, sto-ringen in de levering van energie, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerbelemmeringen, verkoopverboden en alle andere bedrijfsstoringen, alles bij ons c.q. onze toeleveranciers, alsmede wanprestatie door onze toeleveran-ciers waardoor wij onze verplichtingen jegens wederpartij redelijkerwijs niet – tijdig – kunnen nakomen.
8.3          Indien de prestatie door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd is ieder der  partijen, onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet, zonder dat verkoper tot enige vergoeding van schade door koper of derden geleden, gehouden zal zijn.
8.4          Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijk contract.

Artikel 9    Aansprakelijkheid.
9.1          Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, en behoudens opzet of grove schuld van de verkoper, is de verkoper niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, stilligschade, vertragingsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, danwel aan personen, zowel bij wederpartij als bij derden, ook niet indien die schade is ontstaan door opzet of grove schuld van verkopers ondergeschikten en door verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of hulpzaken.
9.2          De schade komt slechts voor vergoeding in aanmerking tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering indien verkoper hiertegen verzekerd is.
9.3          Koper is gehouden verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interessen welke voor verkoper mochten ontstaan direct of indirect gevolg van vorderingen van derden op verkoper waarvoor verkoper niet aansprakelijk is ingevolge deze voorwaarden.

Artikel 10    Opslag.
10.1         Koper is gehouden de door verkoper verstrekte instructies inzake verpakking, koeling, opslag, controle, houdbaarheidsdata e.d. na te leven.

Artikel 11    Ontbinding.
11.1         In gevallen dat de wederpartij;
a)            in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek daartoe is ingediend, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, ingediend is of wanneer hij in – voorlopige – surseance van betaling verkeert, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
b)            komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c)            enige op hem rustende verplichting jegens verkoper niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
d)            nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e)            overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft verkoper door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichte leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, en/of het geleverde als zijn eigendom terug te vorderen en terug te – doen – nemen, alles onverminderd de overige rechten op vergoeding van kosten, schaden en interessen.
11.2         Teneinde het in het vorige lid genoemde recht tot terugname van de goederen uit te kunnen oefenen, verleent koper reeds nu voor-alsdan toestemming aan verkoper om zijn terreinen en gebouwen waar de goederen zich bevinden, daartoe te laten – betreden.

Artikel 12    Eigendomsovergang en eigendomsvoorbehoud.
12.1         Alle door de verkoper van wederpartij geleverde goederen blijven eigendom van verkoper, totdat wederpartij aan al zijn  verplichtingen jegens de verkoper uit welken hoofde ook, heeft voldaan.
Behoudens het overige in dit artikel gestelde, gaat de eigendom van de goederen eerst op wederpartij over bij volledige betaling conform het bepaalde in artikel 7 van deze Algemene Voor-waarden van al hetgeen wederpartij uit welken hoofde ook, aan verkoper verschuldigd is, hieronder tevens begrepen  de toekomstige vorderingen van de verkoper op wederpartij, met inbegrip van renten en kosten en in geval in rekening-courant wordt geleverd to op het moment van de vereffening van het eventueel ten laste van wederpartij komend saldo.
12.2         De wederpartij is gehouden  het geleverde duidelijk aanwijs-baar op te slaan overeenkomstig de door de verkoper gestelde koelinstructies en is verplicht om. Indien verkoper de goederen op grond van het in de Algemene Voorwaarden bepaalde terugeist, deze onmiddellijk aan verkoper ter beschikking te stellen.
12.3         De door de verkoper geleverde producten kunnen zolang wederpartij nog niet aan al zijn verplichtingen jegens verkoper heeft voldaan, door hem in  het van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand gegeven worden, strekkend tot zekerheid voor voldoening van een vordering van een derde, of anderszins bezwaard of vervreemd worden.

Artikel 13    Toepasselijk recht.
13.1         Op alle door verkoper gedane aanbiedingen, als met verkoper gesloten overeenkomsten en andere met verkoper aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht            van toepassing, met uitsluiting van het Weens koopverdrag.

Artikel 14    Geschillen.
Alle geschillen, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen, voor zover de wettelijke bepaling zulks toelaten, worden beslist door de absoluut bevoegde rechter in het Arrondissement ’s-Hertogenbosch.

De website van La Venezia gebruikt heerlijke cookies voor een complete ervaring!